Warunki

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

§I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Beata Świątek Kelo u. Wielkokacka 15 Gdynia 81-611 Nip 514-027-95-13 w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Ilekroć w umowie bądź regulaminie jest mowa o najemcy, jest nim:
  1. Klient (Najemca): konsument lub przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą).
  2. inny podmiot prawa który był uprawniony do zawarcia umowy najmu.
 3. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania pojazdem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 21 lat, a także posiada uprawnienia do kierowania najmowanym pojazdem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (prawo jazdy) minimum przez okres dwóch lat przed dniem zawarcia umowy najmu.
 4. Najemca samochodu zobowiązany jest posiadać ważny dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca- ważny paszport. W przypadku gdy Najemcą jest przedsiębiorca powinien on dodatkowo posiadać aktualny odpis KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz upoważnienie do działania w imieniu przedsiębiorcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z w/w dokumentów.
 5. Wymogi określone w § I pkt 3 oraz 4 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu, a w razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę obowiązków wynikających z § I pkt 3 oraz 4, Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 6. Pojazd może być kierowany wyłącznie przez Najemcę, który spełnia wymogi określone w § I pkt. 3 oraz 4, osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji Dane użytkownika pojazdu lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia najmowanego pojazdu.
 7. Wynajęty pojazd nie może być bez pisemnej zgody Wynajmującego podnajęty lub udostępniony innej osobie do bezpłatnego używania. Samochód nie może być także oddany do używania przez Najemcę innej osobie, nie wymienionej w umowie najmu jako Dane użytkownika pojazdu- kierującego pojazdem.
 8. Najemca zobowiązuje się, że zapozna osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją pojazdu, a także z zasadmi dotyczącymi zachowania się w razie wypadku lub awarii pojazdu.
 9. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu.
 10. Przy zawarciu umowy najmu Najemca dokonuje wpłaty tytułem czynszu najmu oraz usług dodatkowych, w tym akcesorii, w przypadku ich zamówienia za cały okres trwania najmu z góry. Usługi dodatkowe, w tym akcesoria na jakie decyduje się Najemca oraz ich koszt muszą być wskazane w treści umowy lub w protokole zdawczo-odbiorczym.
 11. Faktura VAT obejmująca czynsz najmu oraz inne określone w umowie bądź protokole zdawczo-odbiorczym należności dodatkowe wystawiana jest po dokonaniu zwrotu pojazdu.
§II. OBOWIĄZKI NAJEMCY

Zasady używania pojazdu

Najemca zobowiązany jest do dbania o pojazd i utrzymywania go w dobrym stanie technicznym i wizualnym, w szczególności uwzględniając właściwości pojazdu, jego przeznaczenie, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa. Dobry stan pojazdu oznacza stan niepogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania.

 1. W czasie używania pojazdu Najemca lub osoba upoważniona w umowie do kierowania pojazdem zobowiązana jest do:
  1. posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego, w szczególności: ważnego i honorowanego na terytorium RP prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego najmowanego pojazdu, polisy OC;
  2. Zabezpieczenia samochodu oraz jego wyposażenia, w tym dokumentów pojazdu przed kradzieżą w zwyczajowo przyjęty, staranny sposób, w szczególności Najemca zobowiązany jest do każdorazowego zamykania pojazdu oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe urządzeń antykradzieżowych, a także do niepozostawiania w pojeździe dokumentów oraz kluczyka bądź karty uruchamiającej pojazd;
  3. Właściwej, starannej eksploatacji pojazdu, zgodnej z doświadczeniem życiowym, w tym w szczególności Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt, i we własnym zakresie sprawdzania i ewentualnego uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy, a także do sprawdzania stanu ogumienia, ciśnienia w ogumieniu, działania świateł w pojeździe i innych niezbędnych czynności związanych z prawidłowym używaniem pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  4. Stosowania w najmowanym pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, która wskazana jest w dowodzie rejestracyjnym;
  5. Utrzymywania wnętrza najmowanego pojazdu w zachowaniem należytej staranności, w szczególności w sytuacji transportu środków brudzących i/lub posiadających intensywny zapach.
 2. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody na opuszczenie przez pojazd terytorium RP ze wskazaniem na jakie konkretne kraje zgoda została wyrażona.
 3. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w § II pkt. 2 Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej określonej w umowie, a dodatkowo w razie powstania konieczności napraw i/lub holowania pojazdu poza granicami RP Najemcę obciążać będą wszelkie powstałe z tego tytułu koszta, a Wynajmujący uprawniony będzie do dochodzenia należnych mu roszczeń na zasadach ogólnych.
 4. Najemca zobowiązany jest do użytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem należytej staranności. Zabronione jest w szczególności:
  1. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych;
  2. holowanie innych pojazdów najmowanym samochodem;
  3. przekraczanie dopuszczalnej ładowności określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
  4. palenie tytoniu w najmowanym samochodzie;
  5. dokonywanie w najmowanym pojeździe jakichkolwiek przeróbek czy innych zmian wpływających na właściwość czy wartość najmowanego pojazdu bez wiedzy i pisemnej zgody Wynajmującego, w szczególności zabrania się wymiany jakicholwiek części pojazdu;
  6. używanie pojazdu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w umowie najmu oraz Regulaminie, a w szczególności do celów nie związanych ze zwykłym używaniem, korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych, pomocy w popełnieniu działań sprzecznych z prawem.
 5. W przypadku naruszenia postanowień § II pkt 4 a-c Najemca będzie ponosił odpowiedzialność za na zasadach określonych przepisami prawa, a dodatkowo w przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień § II pkt 4 a-f Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w umowie. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia roszczeń przez Wynajmującego w pozostałym zakresie na zasadach ogólnych.
 6. W przypadku wprowadzenia w wynajmowanym pojeździe zmian o których mowe w § II pkt. 4 e Najemca zobowiązany będzie do przywrócenia stanu poprzedniego lub dokonania zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami, a dodatkowo zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w umowie. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia roszczeń przez Wynajmującego w pozostałym zakresie na zasadach ogólnych.
 7. Najemca jest zobowiązany do udostępnienia wynajmowanego pojazdu w celu dokonania oględzin w przypadku uzasadnionego przypuszczenia Wynajmującego, że pojazd wykorzystywany jest niezgodnie z jego przeznaczeniem bądź z rażącym uchybieniem postanowień zawartych w Regulaminie i umowie najmu.
 8. Najemca ponosi odpowiedzialność za niezgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów dodatkowych i wyposażenia dodatkowego pojazdu, w tym za akcesoria które Najemca zamontował we własnym zakresie, i które stanowiły jego własność. Lista akcesoriów dodatkowych, w tym wyposażenia dodatkowego udostępniona przez Wynajmującego musi być wskazana w umowie najmu lub protokole zdawczo- odbiorczym.
 9. Najemca zobowiązuje się dbać o pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając właściwość pojazdu, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa. Dobry stan pojazdu oznacza stan nie pogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania.
 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne najmowanego pojazdu lub jego części, które powstałe w wyniku nieprawidłowego używania przedmiotu najmu przez Najemcę bez zachowania należytej staranności, z uwzględnieniem postanowień § II. Niniejszego Regulaminu.
§III. OPŁATY, KAUCJA
 1. Najemca zobowiązany jest dokonać płatności czynszu najmu i zamówionych usług dodatkowych gotówką, kartą kredytową lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Wynajmującego.
 2. Opóźnienie w zwrocie najmowanego pojazdu do 1 godziny ponad czas wynikający z umowy nie powoduje naliczenia płatności za kolejną dobę najmu.
 3. Opłata za wynajem oraz koszty zamówionych usług dodatkowych pobierane są z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu określonej w Cenniku za cały okres trwania najmu.
 4. Najemcę obciążają wszelkie koszty zawiązane z międzynarodowym przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu (koszty przelewów zagranicznych).
 5. Kaucja na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego z tytułu umowy najmu określona jest w umowie, a jej wysokość zależy od klasy pojazdu zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 6. Najemca, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej pojazdu stwierdzonej przez Ubezpieczyciela, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
 7. Wpłacona kaucja opisana w § III. pkt 5 w wysokości określonej w umowie podlega zwrotowi w terminie 3 dni roboczych od dnia zdania pojazdu Wynajmującemu, jeżeli przy zwrocie pojazdu w protokole zdawczo-odbiorczym lub Specyfikacji najmowanego pojazdu nie stwierdzono wystąpienia w pojeździe żadnych szkód, braków, przeróbek lub zmian.
 8. Kaucja podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem zdania następnego, po właściwym zwrocie pojazdu oraz prawidłowym wykonaniu umowy najmu. Kaucja zostanie pomniejszona o wydatki, koszty, opłatę za przestój, opłaty i szkody związane z nienależytym wykonaniem umowy przez Najemcę - zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Cennikiem, na co Najemca wyraża zgodę.
§IV. ODBIÓR, ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU
 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu stosunku najmu zwrócić pojazd w terminie i miejscu ustalonym przez Strony w umowie.
 2. Odbiór i zwrot pojazdu może nastąpić w miejscu innym niż siedziba Wynajmującego pod warunkiem pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami. Zmiana taka jest opcją dodatkowo płatną, zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem stanowiącym integralną część umowy najmu.
 3. Zwrot pojazdu w siedzibie Wynajmującego poza godzinami pracy biura możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.
 4. Najmowany pojazd uważa się za zwrócony w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz Specyfikacji najmowanego pojazdu, w których stwierdza się, czy najmowany pojazd zwrócony został bez uszkodzeń, przeróbek, zmian i z kompletnym wyposażeniem.
 5. Wszelkie uszkodzenia, braki w wyposażeniu czy stwierdzenie, że zostały dokonane jakiekolwiek przeróbki czy zmiany winny zostać zapisane w protokole zdawczo- odbiorczym i/lub Specyfikacji najmowanego pojazdu.
 6. Przedłużenie okresu najmu wskaznego w umowie najmu wymaga pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności. Za ten okres Najemca po uzyskaniu zgody Wynajmującego ponosi opłatę za najem zgodnie z Cennikiem.
 7. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszony na co najmniej 12 godzin przed uzgodnionym w umowie terminem zwrotu pojazdu.
 8. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia stosunku najmu i nie zwrócenie pojazdu w ciagu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane będzie jako przywłaszczenie w rozumieniu art. 284 kodeksu karnego i każdorazowo zgłaszane policji, chyba, że Najemca uprawdopodobni okoliczności, które uzasadniają wystąpienia sytuacji wyjątkowej, niezależnej od Najemcy, uniemożliwiającej zwrot pojazdu w terminie określonym w umowie.
 9. Opóźnienie w zwrocie pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego z jakicholwiek przyczyn stanowi upoważnia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie w wysokości 200 % (dwieście procent) stawki czynszu najmu obowiązującej w chwili zawierania umowy najmu.
 10. Najemca, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, w przypadku nie zdania najmowanego pojazdu w terminie określonym w umowie najmu i bezumownego korzystania z przedmiotu najmu zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 PLN/ za każdy dzień zwłoki (słownie: jeden tysięcy złotych/dzień).
 11. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu, o ile Strony przewidziały taką możliwość w umowie, przed upływem terminu na jaki została zawarta z zachowaniem terminu określonego w umowie najmu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 12. W przypadku konieczności rozwiązania stosunku najmu w trakcie jego trwania z przyczyn leżących po stronie Najemcy, w sytuacji kiedy Najemca nie jest w stanie zwrócić pojazdu w siedzibie Wynajmującego lub w miejscu określonym w umowie, Wynajmujący obciąża Najemcę kosztami transportu najmowanego pojazdu do ustalonego pomiędzy Stronami miejsca zwrotu pojazdu, określonego w umowie najmu, a dodatkowo Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej określonej w umowie najmu.
 13. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy jego odbiorze. Za ewentualne braki paliwa, które każdorazowo określone są w protokole zdawczo-odbiorczym, Najemca uiszcza opłatę za każdy litr paliwa zgodnie ze średnią stawką za dany rodzaj paliwa obowiązującą na terenie miasta będącego siedzibą Wynajmującego.
 14. Po dokonaniu zwrotu lub wymiany używanego przez Najemcę pojazdu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z wpłaconej przez Najemcę kaucji kosztów wynikających z nienależytego, niewłaściwego wykonania umowy najmu, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem § IV pkt 5. Regulaminu.
 15. W szczególności Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami wynikającymi z:
  1. braków w wyposażeniu najmowanego pojazdu lub jego części;
  2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową;
  3. likwidacji szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przepisów prawa cywilnego;
  4. kosztami przywrócenia pojazdu do stanu z dnia wydania, w tym kosztów myjni oraz prania tapicerki;
 16. W przypadku poniesienia przez Wynajmującego jakiejkolwiek szkody w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy, która nie została określona w niniejszym Regulaminie czy umowie najmu, Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 17. W przypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, kluczyków pojazdu, dowodu ubezpieczenia, Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku oraz poniesie koszty najmu według stawki obowiązującej w chwili podpisania umowy najmu za okres podczas którego pojazd nie mógł być przedmiotem najmu.
 18. Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wady pojazdu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 19. Wszelkie reklamacje Najemca może składać w formie pisemnej na adres siedziby Wynajmującego. W sytuacjach nagłych także telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w umowie najmu w paragrafie dotyczącym uszkodzenia, wypadku lub kradzieży.
§V. SERWIS, PRZEGLĄDY I NAPRAWA
 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu pojazdu w celu wykonania koniecznego przeglądu okresowego jeżeli w trakcie trwania stosunku najmu zajdzie taka konieczność.
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek ani innych czynności naprawczych najmowanego pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 3. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia pojazdu w trakcie używania pojazdu przez Najemcę, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz postępować zgodnie z jego wskazówkami.
 4. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii czy uszkodzenia pojazdu.
 5. Najemca może naprawić pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca i zakresu naprawy. Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności w jakich doszło do powstania awarii czy uszkodzenia.
 6. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii, zwraca Najemcy wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
 7. W przypadku samowolnego zlecenia napraw, poprawek, przeróbek, innych czynności naprawczych czy obsługowych bez pisemnej zgody Wynajmującego, jeżeli doprowadzi to do utraty gwarancji pojazdu, Najemca zapłaci karę umowną określoną w umowie najmu.
§VI. USZKODZENIE , KRADZIEŻ - PROCEDURA POSTĘPOWANIA
 1. W przypadku uszkodzenia pojazdu, kradzieży, uszkodzenia w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu telefonicznie pod numer wskazany w umowie najmu.
 2. Najemca zobowiązany jest do postępowania według otrzymanych od Wynajmującego instrukcji, w tym przede wszystkim zobowiązany jest do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wskazanego w polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania policji.
 3. W przypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w § VI. pkt 1 Najemca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowieniami umowy najmu, a także z uwzględnieniem zasad ogólnych prawa cywilnego.
§VII. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
 1. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od wad wpływających na użyteczność pojazdu i możliwość prawidłowego wykonania przez Najemcę przedmiotu umowy.
 2. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii czy uszkodzenia najmowanego pojazdu oraz wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków Najemcy określonych w § II niniejszego Regulaminu.
 3. Wynajmujący w przypadku unieruchomienia pojazdu na okres przekraczający 24 godziny, jeżeli awaria czy uszkodzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, zapewni Najemcy w przeciągu 24 godzin samochód zastępczy o standardzie zbliżonym do najmowanego pojazdu.
 4. Termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy bądź osoby kierującej pojazdem o wystąpieniu zdarzenia uniemożliwiającego dalsze korzystanie z najmowanego pojazdu.
 5. Za okres oczekiwania na pojazd zastępczy Najemca nie ponosi opłat z tytułu czynszu najmu.
 6. W wypadku jeżeli Wynajmujący nie będzie dysponował pojazdem zastępczym o standardzie zbliżonym do najmowanego pojazdu i dostarczy Najemcy pojazd o niższym standardzie, wysokość czynszu za najem ulegnie odpowiedniemu obniżeniu zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu podpisania umowy od dnia w którym Najemcy zostanie dostarczony pojazd zastępczy.
§VIII. UBEZPIECZENIE POJAZDU
 1. Najmowany pojazd posiada ubezpieczenie OC, NNW oraz AC zwalniające Najemcę z chwilą wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem oraz z zastrzeżeniem przepisów o karach umownych zawartych w umowie najmu:
  1. umyślnego uszkodzenia pojazdu;
  2. uszkodzenia podczas prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy lub w przypadku uniemożliwienia Wynajmującemu dokonania niezbędnych przeglądów okresowych pojazdu;
  3. uszkodzenia pojazdu z innym rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego-franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);
  4. w przypadku jeżeli Najemca lub osoba kierująca pojazdem (kierowca) zbiegł z miejsca wypadku;
  5. w przypadku szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu będącego przedmiotem najmu, natomiast umowa z Ubezpieczycielem zawiera zastrzeżenia wyłączające jego odpowiedzialność w tym zakresie;
  6. kradzieży pojazdu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu i będzie to podstawą odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela;
  7. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej a Najemca nie posiadał wymaganej zgody Wynajmującego na użytkowanie pojazdu poza granicami RP;
 2. W przypadkach wymienionych w § VIII. pkt. 1 szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę w zalezności od przyznanego przez Ubezpieczyciela odszkodowania w związku ze zdarzeniem.
 3. Najmowany pojazd może być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to będzie wydane po zgłoszeniu Wynajmującemu przez Najemcę faktu wyjazdu za granicę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu i uzyskaniu na to pisemnej zgody.
 4. Pojazdy udostępniane przez Wynajmującego do wynajmu posiadają wymagane przez Ubezpieczyciela zabezpieczenia antykradzieżowe.
 5. W celu ochrony mienia przed kradzieżą Wynajmujący ma prawo zamontować w najmowanych pojazdach nadajnik lokalizacyjny GPS.